Số 1/2017 - GS-TSKH Morozov Pavel Evgenhevich GS-TSKH Shevchenko Olga Aleksandrovna: Cách tiếp cận khoa học đối với vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo pháp luật Liên bang Nga

CÁCH TIẾP CẬN KHOA HỌC ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT LIÊN BANG NGA

Morozov Pavel Evgenhevich*
Shevchenko Olga Aleksandrovna**

*,** GS-TSKH Luật, Giáo sư Bộ môn Luật Lao động và Luật Xã hội Trường ĐH Luật Mát-xco-va - Liên bang Nga mang tên Kutafin O.E. (MSAL).

Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu những vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ở Liên bang Nga (LB Nga), đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu những cách tiếp cận khoa học về lĩnh vực này. Tác giả bài viết xác định rằng CSR là hiện tương đa diện, là đối tượng điều chỉnh của các quy phạm thuộc nhiều ngành luật khác nhau của Nga. Trong bài viết này, tác giả nêu hai phép đo CSR: phép đo bên ngoài và phép đo bên trong.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, luật lao động, pháp luật lao động, Bộ Luật về vi phạm pháp luật hành chính LB Nga, tranh chấp lao động cá nhân, trách nhiệm vật chất
Abstract 
Problems of corporate social responsibility of the employer in the Russian Federation are analyzed in the article. Special attention is paid to the study of scientific approaches in this sphere. The authors determine that corporate social responsibility of the employer is a multidimensional phenomenon, which is subject to regulation by norms of various branches of law of the Russian Federation. Two dimensions of corporate social responsibility are emphasized in the article - external and internal.
Keywords: corporate social responsibility, employer, employees, labour law, labour legislation, Code of the Russian Federation on Administrative Offenses, individual labour disputes, material responsibility

 

--%>
Top