Số 1/2017 - TS Trần Thăng Long: Bàn về vấn đề thực hiện điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016

Bàn về vấn đề thực hiện điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016

Trần Thăng Long*

* TS Luật học, Phó Trưởng Bộ môn Anh văn Pháp lý, giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt
Bài viết tìm hiểu những nội dung cơ bản về thực hiện điều ước quốc tế được quy định trong Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và có sự so sánh với các quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. Bài viết phân tích những khía cạnh có liên quan đến việc thực thi điều ước quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế (pacta sunt servanda) và làm sáng tỏ hơn những vấn đề liên quan cần được giải thích một cách đầy đủ, chính xác.
Từ khóa: điều ước quốc tế, pacta sunt servanda, thực hiện, giải thích, cam kết quốc tế
Abstract 
The paper explores basic content regarding implementation of international treaties provided in the 2016 Law on International Treaties with a comparison with the former 2005 Law on Conclusion, Accession and Implementation of Treaties. The paper focuses on legal issues that specifically relate to the implementation of treaties in accordance with the principle of respecting international commitments (pacta sunt servanda). The paper also clarifies some relevant issues that need to be fully and clearly explained in this regard.
Keywords: treaty, pacta sunt servanda, implementation, interpretation, international commitments

 

--%>
Top