Số 1/2017 - Trần Tuấn Vũ: Những điểm mới của chế định pháp nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số vấn đề liên quan

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Trần Tuấn Vũ*

* Bộ môn pháp luật, Trường ĐH An ninh nhân dân

Tóm tắt
Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2012 có nhiều điểm mới so với BLDS năm 2005, bao gồm những điểm mới cơ bản về pháp nhân. Mục đích của bài viết là tổng hợp và phân tích những điểm mới mang tính đặc trưng của chế định pháp nhân trong BLDS năm 2015 cùng các hệ quả của những điểm mới này. 
Từ khóa: pháp nhân, cá nhân, Bộ luật Dân sự 2015, điều kiện, tổ chức, phân loại, năng lực, tổ chức lại, giải thể, tôn giáo, công nhận.
Abstract 
The 2015 Civil Code has many innovations compared to the 2005 Civil Code, including the regulation on legal entity. The main purpose of this article is to synthesize and analyze the new points of the provisions on legal entity in the 2015 Civil Code and their consequences. 
Keywords: legal entity, individual, 2015 Civil Code, condition, organization, capacity, reorganization, dissolution, religious, recognition.


--%>
Top