Số 1/2017 - ThS Nguyễn Đức Vinh: Bàn về vấn đề tự do chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm ngoài hợp đồng trong pháp luật Liên minh châu Âu (EU)

Bàn về vấn đề tự do chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm ngoài hợp đồng trong pháp luật Liên minh châu Âu

Nguyễn Đức Vinh*

* ThS, NCS. chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt
Vấn đề chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm ngoài hợp đồng trong pháp luật Liên minh châu Âu (EU) được quy định tại Quy chế EC số 864/2007 về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng, gọi tắt là Quy chế Rome II. Theo đó, các bên được tự do chọn luật áp dụng cho các nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng. Bài viết phân tích một số quy định trong Quy chế Rome II, sự hình thành quyền lựa chọn pháp luật điều chỉnh tranh chấp ngoài hợp đồng của tư pháp châu Âu, hình thức chọn luật áp dụng ex post và ex ante, cũng như nêu lên mức độ tự do chọn luật áp dụng của các bên và các giới hạn của quyền tự do này. 
Từ khóa: quyền lựa chọn pháp luật, tự do chọn luật, trách nhiệm ngoài hợp đồng, quy chế Rome II, pháp luật EU
Abstract 
The choice of law applicable to non-contractual obligations in EU is provided in Regulation (EC) No 864/2007 on the law appicable to non-contracual obligations (Rome II). Accordingly, parties have the freedom to choose applicable law for non-contractual abligations. This article looks some rules in Rome II regulation, the emergence of freedom to choose the law applicable to non - contractual obligations in European law, ex post and ex ante choices. It will also identify the extent and the limit to which Rome II allows parties to choose the applicable law. 
Keywords: choice of law, freedom to choose applicable law, non-contractual obligations, Rome II, European law

 

--%>
Top